Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") spoločnosti Topppotraviny.cz s.r.o., so sídlom Praha 5, Mahenova 164/2, PSČ 15000, IČO: 248 09 594, zapísaná v obchodnom registri pod č. C 176300 vedenom Mestským súdom v Prahe, e-mail info@toppotraviny.cz, telefónne číslo 773 779 781, adresa prevádzkarne Vrchlického 7/18, 150 00 Praha 5 - Košíře (ďalej len "My" alebo "Predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti Vás ako kupujúceho a Nás ako predávajúceho, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvorenej prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.toppotraviny.cz.

Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Ustanovenia týchto zmluvných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Obchodné podmienky môžeme jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako viete, komunikujeme predovšetkým na diaľku. Preto aj naša Zmluva podlieha použitiu prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré nám umožňujú vzájomnú dohodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva sa tak uzatvára na diaľku v prostredí E-shopu, prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie E-shopu").

Ak je niektorá časť Podmienok v rozpore s tým, na čom sme sa vzájomne dohodli v rámci procesu Vášho nákupu v našom E-shope, táto konkrétna dohoda má prednosť pred Podmienkami.

 

NIEKTORÉ DEFINÍCIE

 • Cena je suma, ktorú zaplatíte za Tovar;
 • Cena za prepravu je suma, ktorú zaplatíte za doručenie Tovaru vrátane nákladov na jeho balenie;
 • Celková cena je súčtom Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je podľa platných právnych predpisov daň z pridanej hodnoty;
 • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
 • Objednávka je váš záväzný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe Tovaru s nami;
 • Užívateľský účet je účet zriadený na základe vami poskytnutých údajov, ktorý umožňuje ukladanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených zmlúv;
 • Vy ste osoba, ktorá nakupuje v našom e-shope, právne označovaná ako kupujúci;
 • Tovar je všetko, čo si môžete kúpiť v e-shope.

Všeobecné ustanovenia a pokyny

 • Nákup Tovaru je možný len prostredníctvom webového rozhrania E-shopu.
 • Pri nákupe Tovaru je vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Preto budeme považovať informácie, ktoré ste nám poskytli v Objednávke, za správne a pravdivé.
 • V našom e-shope poskytujeme aj prístup k recenziám Tovaru od iných spotrebiteľov. Autenticitu takýchto recenzií zabezpečujeme a kontrolujeme tým, že recenzie sú prepojené s konkrétnymi objednávkami, takže v našom internom systéme vidíme ID prepojenej objednávky pri každej recenzii a dokážeme overiť a preukázať, že recenzia je od skutočného spotrebiteľa.


 UZAVRETIE ZMLUVY

 • Zmluva s nami môže byť uzatvorená len v českom jazyku.
 • Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie znášate vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (t. j. najmä za prístup na internet), takže nemusíte očakávať žiadne dodatočné náklady, ktoré by sme Vám účtovali nad rámec Celkovej ceny. Odoslaním Objednávky súhlasíte s Naším používaním prostriedkov diaľkovej komunikácie.
 • Aby sme mohli uzavrieť zmluvu, musíte vytvoriť objednávku v e-shope. Tento návrh musí obsahovať nasledujúce informácie:
 • Informácie o Tovare, ktorý kupujete (v E-shope označíte Tovar, o ktorý máte záujem, tlačidlom "Pridať do košíka");
 • Informácie o Cene, Poplatku za dopravu, Spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie sa zadávajú v rámci vytvárania Objednávky v používateľskom rozhraní E-shopu a informácie o Cene, Poplatku za dopravu a celkovej cene sa poskytujú automaticky na základe Tovaru, spôsobu doručenia a platby, ktoré ste si vybrali;
 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré nám umožnia doručenie Tovaru, najmä vaše meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Počas vytvárania objednávky môže údaje meniť a kontrolovať až do jej dokončenia. Po kontrole stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" sa Objednávka dokončí. Pred stlačením tlačidla však musíte potvrdiť, že ste si prečítali tieto Obchodné podmienky a súhlasíte s nimi, inak nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a vyjadrenie súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" sa všetky vyplnené informácie odošlú priamo nám.
 • Vašu objednávku potvrdíme čo najskôr po jej doručení správou zaslanou na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie bude obsahovať zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky ako prílohu e-mailovej správy. Podmienky v znení platnom v deň odoslania Objednávky, t. j. v znení priloženom ako príloha potvrdzujúcej e-mailovej správy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdenie Objednávky predstavuje uzavretie Zmluvy medzi nami a vami.
 • Môže sa stať, že vašu objednávku nebudeme môcť potvrdiť. Patria sem situácie, keď Tovar nie je k dispozícii alebo keď si objednáte viac Tovaru, ako sme schopní dodať. Informáciu o maximálnom počte Tovaru vám však vždy vopred poskytneme v rámci E-shopu a nemala by vás prekvapiť. V prípade, že existuje akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme vás kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie Zmluvy v podobe zmenenej oproti Objednávke. V takom prípade bude Zmluva uzatvorená v okamihu, keď našu ponuku potvrdíte.
 • V prípade, že je v E-shope alebo v Objednávke uvedená zjavne nesprávna Cena, nie sme povinní vám Tovar za túto Cenu dodať, a to ani v prípade, že ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda Zmluva bola uzatvorená. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je potom uzavretá, keď našu ponuku potvrdíte. Za zrejmú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá cene obvyklej u iných predajcov alebo chýba či bola vynechaná číslica.
 • V prípade uzavretia Zmluvy ste povinný zaplatiť Celkovú cenu.
 • Ak máte používateľské konto, môžete prostredníctvom neho zadávať objednávky. Aj v tomto prípade ste však povinní skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob vytvorenia Objednávky je však rovnaký ako v prípade kupujúceho bez používateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať vaše identifikačné údaje.
 • V niektorých prípadoch vám umožníme využiť zľavu na nákup Tovaru. Aby bola zľava poskytnutá, musíte vyplniť údaje o zľave do preddefinovaného poľa v rámci návrhu Objednávky. Ak tak urobíte, Tovar vám bude poskytnutý so zľavou.
 • Ak si kupujete tovar obsahujúci alkohol, potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov, odoslaním objednávky pomocou tlačidla v poslednom kroku objednávky "Objednať s povinnosťou platby".

Používateľské konto

 • Prístup k svojmu používateľskému kontu máte na základe svojej registrácie v e-shope.
 • Pri registrácii používateľského konta ste povinní poskytnúť správne a pravdivé informácie a v prípade ich zmeny ich aktualizovať.
 • Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Je vašou povinnosťou zachovávať dôvernosť tohto prístupu a neposkytovať tieto informácie nikomu. V prípade ich zneužitia za to nenesieme zodpovednosť.
 • Používateľské konto je osobné a nie ste oprávnení umožniť jeho používanie tretím stranám.
 • Vaše používateľské konto môžeme zrušiť, najmä ak ste ho nepoužívali dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak ste porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.
 • Používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.


 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 • Cena je vždy uvedená v e-shope, v návrhu objednávky a samozrejme v zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou za Tovar v rámci E-shopu a cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí cena uvedená v Návrhu objednávky, ktorá je vždy rovnaká ako cena v Zmluve. V rámci Návrhu objednávky je uvedená aj Cena za dopravu, resp. podmienky, za ktorých je doprava bezplatná.
 • Celková cena je vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
 • Úhrada celkovej ceny sa od vás bude vyžadovať po uzavretí Zmluvy a pred dodaním Tovaru. Celkovú cenu môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • Bankovým prevodom. Informácie na vykonanie platby vám zašleme ako súčasť potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do dátumu uvedeného v Potvrdení objednávky.
 • Kartou online. V tomto prípade sa platba uskutočňuje prostredníctvom platobnej brány Shoptet Pay a platba podlieha podmienkam tejto platobnej brány, ktoré sú k dispozícii na stránke Shoptet Pay. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná okamžite.
 • Dobierka. V tomto prípade sa platba uskutoční pri dodaní Tovaru oproti dodaniu Tovaru. V prípade platby na dobierku je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
 • Dobierka. V prípade prevzatia Tovaru v Našej prevádzke je možné zaplatiť za Tovar v hotovosti. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
 • Faktúra bude vystavená elektronicky po zaplatení celkovej ceny a bude vám zaslaná na vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v používateľskom konte.
 • Vlastnícke právo k Tovaru na vás prejde až po zaplatení Celkovej ceny a prevzatí Tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena uhradená pripísaním na Náš účet, inak je uhradená v okamihu platby.

DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 • Tovar bude odoslaný do 5 pracovných dní spôsobom podľa vášho výberu a môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
 • Osobný odber v našich priestoroch uvedených v zozname priestorov;
 • Doručenie prostredníctvom PPL CZ, DPD;
 • Tovar je možné dodať len v rámci Českej republiky.
 • Doba dodania Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaný čas dodania Tovaru vám bude oznámený v potvrdení Objednávky. Čas uvedený v týchto Podmienkach je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného času dodania. V prípade osobného odberu v našej prevádzke vás budeme vždy informovať o možnosti vyzdvihnutia Tovaru e-mailom.
 • Po prevzatí Tovaru od Dopravcu ste povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť Dopravcovi a Nám. V prípade, že sa na obale vyskytne akákoľvek vada, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vniknutí do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od Prepravcu prevziať.
 • V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov uvedených v článku 6.4 Podmienok, nebude to mať za následok porušenie našej povinnosti dodať Vám Tovar. Zároveň Vaše neprijatie Tovaru nebude znamenať odstúpenie od Zmluvy medzi nami a Vami. V takom prípade však máme právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy alebo Tovar uskladniť, za čo máme od Vás nárok na úhradu vo výške nákladov vynaložených na prepravu. Ak sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom, kedy Vám odstúpenie od Zmluvy doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na prípadný nárok na zaplatenie Prepravného alebo na náhradu škody.
 • Ak z dôvodov na Vašej strane dôjde k opakovanému dodaniu Tovaru alebo k jeho dodaniu iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v Zmluve, je Vašou povinnosťou uhradiť nám náklady spojené s takýmto opakovaným dodaním. Platobné údaje na úhradu týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
 • Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na vás v okamihu jeho prevzatia. V prípade, že Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadu podľa bodu 6.4 Podmienok, nebezpečenstvo škody na Tovare na vás prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť Tovar prevziať, ale z dôvodov, ktoré ste nemohli ovplyvniť, ste ho neprevzali. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare znamená, že od tohto momentu znášate všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
 • V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bol uvedený približný čas dostupnosti, budeme vás vždy informovať:
 • mimoriadny výpadok vo výrobe Tovaru a vždy vám poskytneme nový predpokladaný čas dostupnosti alebo informáciu o tom, že Tovar nemôže byť dodaný;
 • oneskorenie dodania Tovaru od nášho Dodávateľa a my vám vždy poskytneme nový predpokladaný čas dodania.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 • Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa článku 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä že Tovar:
 • zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
 • je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým súhlasíme;
 • sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;
 • je vhodný na účely, na ktoré sa tovar tohto typu bežne používa;
 • množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia nás alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;
 • sa dodáva spolu s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na inštaláciu a ďalších návodov na použitie, ktoré môžete primerane očakávať, a
 • zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorá vám bola poskytnutá pred uzavretím zmluvy.
 • Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 • V prípade, že Tovar má vady, t. j. najmä ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa článku 7.1, môžete nás o takejto vade informovať a uplatniť svoje práva z vadného plnenia (t. j. reklamovať Tovar) zaslaním e-mailu alebo listu na Našu adresu uvedenú v Našich identifikačných údajoch alebo osobne na adrese Vrchlického 7/18, 150 00 Praha 5 - Košíře. Na reklamáciu môžete použiť aj nami poskytnutý vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Pri uplatnení práva z vadného plnenia si musíte zvoliť spôsob riešenia vady a túto voľbu nemôžete bez Nášho súhlasu dodatočne zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z vadného plnenia.
 • Ak je Tovar chybný, máte nasledujúce práva:
 • odstrániť vadu dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo
 • odstrániť závadu opravou Tovaru,

pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom, čo sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez výrazných ťažkostí pre vás.

 • Sme oprávnení odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.
 • Máte tiež právo na:
 • primeranú zľavu z Ceny alebo
 • odstúpenie od zmluvy,

ak:

 • odmietneme závadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade so zákonom;
 • závada sa prejavuje opakovane,
 • chyba je podstatným porušením Zmluvy alebo
 • z nášho vyhlásenia alebo okolností je zrejmé, že závada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez výrazných ťažkostí pre vás.
 • Právo na odstúpenie od Zmluvy sa neuplatňuje, ak je vada Tovaru nepodstatná.
 • V prípade, že ste vadu Tovaru spôsobili sami, nemáte nárok na práva z vadného plnenia.
 • Za vady Tovaru sa nepovažuje opotrebenie spôsobené bežným používaním Tovaru alebo v prípade použitého Tovaru opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jeho predchádzajúceho používania.
 • Pri uplatnení nároku vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:
 • dátum, kedy ste podali žiadosť;
 • aký je obsah sťažnosti;
 • ako chcete, aby bola vaša sťažnosť vybavená;
 • Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácií o vybavovaní vašej sťažnosti.
 • Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, odstránime závady do 30 dní od prijatia reklamácie a poskytneme vám informácie o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Ak táto lehota uplynie márne, môžete od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.
 • Budeme vás informovať e-mailom a vystavíme vám potvrdenie o dátume a spôsobe reklamácie. Ak je sťažnosť oprávnená, budete mať nárok na náhradu primerane vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami alebo dokladmi o odoslaní. V prípade, že bola vada odstránená dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou vrátiť nám pôvodný Tovar, pričom náklady na jeho vrátenie znášame My.
 • V prípade, že ste podnikateľom, je vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
 • Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť si práva z chybného plnenia v prípade vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom Tovare, do 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

odstúpenie od zmluvy

 • K odstúpeniu od Zmluvy, t. j. k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku alebo v iných ustanoveniach Obchodných podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
 • V prípade, že ste spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá nakupuje Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, alebo ak ide o kúpu tovaru, tak do 14 dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, táto lehota začína plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.
 • Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené v Našich identifikačných údajoch). Môžete tiež použiť nami poskytnutý vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok.
 • Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa článku 8.2 Obchodných podmienok sa považuje za dodržanú, ak nám počas nej zašlete oznámenie o odstúpení od zmluvy.
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 8.2 Obchodných podmienok ste povinný zaslať nám Tovar do 14 dní od odstúpenia a znášate náklady na vrátenie Tovaru. Na druhej strane máte od Nás nárok na vrátenie Poplatku za dopravu, avšak len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu nami ponúkanému spôsobu doručenia Tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy z Našej strany uhradíme aj náklady na vrátenie Tovaru k Nám, ale opäť len do výšky Poštovného zodpovedajúceho najlacnejšiemu spôsobu doručenia Tovaru, ktorý sme ponúkli.
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy na účet, z ktorého bola pripísaná, alebo na účet, ktorý ste si vybrali pri odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená, kým nám nebude Tovar doručený alebo kým nám nepredložíte doklad o tom, že nám bol zaslaný späť. Prosím, vráťte nám Tovar čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu.
 • Nemôže odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 8.2 Podmienok nám však zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, t. j. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom oboznámili v kamennom obchode. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení započítať pohľadávku na náhradu nákladov proti Vašej pohľadávke na vrátenie Ceny.
 • Sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, ako vám dodáme Tovar, ak existujú objektívne dôvody, pre ktoré nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody vyplývajúce z povahy Tovaru), a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 6.1 Podmienok. Od Zmluvy môžeme odstúpiť aj vtedy, ak je zrejmé, že ste v Objednávke úmyselne uviedli nesprávne údaje. V prípade, že Tovar kupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti, t. j. ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Riešenie sporov so spotrebiteľmi

 • Nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku kupujúcim v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 • Sťažnosti spotrebiteľov vybavujeme prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@toppotraviny.cz. Na elektronickú adresu kupujúceho zašleme informáciu o vybavení reklamácie.
 • Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Záverečné ustanovenia

 • Ak náš právny vzťah s vami obsahuje medzinárodný prvok (napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa tento vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebiteľ, vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov nie sú touto zmluvou dotknuté.
 • Všetka písomná korešpondencia s vami sa bude doručovať e-mailom. Naša e-mailová adresa je uvedená pri našich identifikačných údajoch. Korešpondenciu budeme doručovať na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, vo Vašom používateľskom účte alebo prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.
 • Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe našej písomnej dohody. Sme však oprávnení zmeniť tieto Podmienky, ale takáto zmena nebude mať vplyv na existujúce Zmluvy, ale len na Zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti zmeny. O zmene vás však budeme informovať len v prípade, ak ste si vytvorili používateľský účet (aby ste mali tieto informácie pre prípad, že si objednáte nový Tovar, ale zmena nezakladá právo na ukončenie Zmluvy, pretože nemáme Zmluvu, ktorú by bolo možné ukončiť) alebo vám máme na základe Zmluvy pravidelne a opakovane dodávať Tovar. Informáciu o zmene vám zašleme na vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak od vás nedostaneme oznámenie do 14 dní od zaslania informácie o zmene, nové podmienky sa stanú súčasťou našej Zmluvy a budú sa vzťahovať na ďalšiu dodávku Tovaru po nadobudnutí účinnosti zmeny. Výpovedná lehota v prípade, že podáte výpoveď, je 2 mesiace.
 • V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, zlyhanie subdodávateľov atď.), nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci, a ak stav vyššej moci trvá dlhšie ako 10 dní, máme my aj vy právo odstúpiť od Zmluvy.
 • Vzorový formulár na podanie sťažnosti a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy sú priložené k Podmienkam.
 • Zmluva vrátane Podmienok je u nás elektronicky archivovaná, ale nie je vám prístupná. Tieto Podmienky a Potvrdenie objednávky so zhrnutím objednávky však vždy dostanete e-mailom, a preto budete mať vždy prístup k Zmluve bez našej účasti. Odporúčame vám, aby ste si Potvrdenie objednávky a Podmienky vždy uložili.
 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

 

 

Príloha 1 - Formulár sťažnosti

Adresát: Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5

Podanie žiadosti

Dátum uzavretia zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Reklamovaný tovar:

 

Popis vád Tovar:

 

Navrhovaný spôsob vybavenia sťažnosti:

 

Zároveň žiadam o potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom uvediem, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem, spolu s mojimi kontaktnými údajmi na účely poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.

 

Dátum:

Titulok:

 

Príloha č. 2 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát: Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od zmluvy:

Dátum uzavretia zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Špecifikácia tovaru, na ktorý sa zmluva vzťahuje:

 

Spôsob úhrady prijatých finančných prostriedkov, prípadne vrátane čísla bankového účtu:

 

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, alebo ak ide o kúpu tovaru, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to v prípade e-shopu spoločnosti Toppotraviny.cz s.r.o., Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5 (ďalej len "spoločnosť") alebo inými prostriedkami diaľkovej komunikácie, okrem prípadov uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je dodanie viacerých kusov tovaru alebo dodanie viacerých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až odo dňa dodania posledného kusu tovaru alebo časti tovaru a v prípade zmluvy, na základe ktorej sa má tovar dodávať pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky.

Kupujúci je povinný oznámiť Spoločnosti takéto odstúpenie od zmluvy písomne na obchodnú adresu Spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú vo vzorovom formulári.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, zaslať alebo odovzdať spoločnosti tovar, ktorý od nej prevzal.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, spoločnosť mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vráti všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijala na základe kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou, spoločnosť vráti kupujúcemu náklady na doručenie len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia. Spoločnosť nie je povinná vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky, kým Kupujúci nedostane tovar späť alebo kým Kupujúci nepreukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

 

Dátum:

Titulok:

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz